Koning-Valentijn.jpg

Koning Valentijn | Introductie

Deze prachtige serie wordt geschreven door Thijs Veenstra. Volg Koning Valentijn via de Facebookpagina van Koning Valentijn.

(Dit is een serie, lees ook H1: Ochtend, H2: Specialisten#1 en H3: Specialisten#2)

 

Introductie

Het paleis van koning Valentijn en zijn hofhouding is een drukke en hectische plek vol liefde, verwondering, verbazing en pracht gesitueerd in het koninklijke Zuidhorn te Groningen.

Koning Valentijn is klassiek autistisch en regeert over zijn hofhouding bestaande uit zijn twee lakeien te weten zijn ouders; zijn twee broers; het lagere personeel, en zijn kleine zusje de hofnar. Daarnaast is er nog een oudere zus die reeds het paleis heeft verlaten en elders in het koninkrijk is gaan wonen.

 

De hofhouding

De hofhouding heeft velerlei zaken als veiligheid, bevoorrading, interpretatie, reiniging, persoonlijke verzorging, relativering, crisisbeheersing en toekomstvoorspelling in hun portefeuille. Dat houdt in dat zij de aangewezen verantwoordelijken zijn voor het incasseren, ondersteunen, en waar mogelijk bijsturen van alle nukken en tevens alle prachtige eerlijke en oprechte uitingen van koning Valentijn. Daarnaast sturen zij het lager personeel aan indien de wensen des konings verder reiken dan binnen de aanzienlijke mogelijkheden van de lakeien haalbaar is. Dat varieert van het aanreiken van paleis inventaris tot het begaanbaar maken van de route die zijne hoogheid wenst te bewandelen. Hier tussendoor beweegt zich de hofnar die alles gadeslaat en op geen enkele wijze betrokken wenst te worden in de processen die de koning doorloopt. Zo nu en dan kijkt zij met een schuin hoofd toe en interrumpeert zijne majesteit in zijn bezigheden hetgeen hem dikwijls ergert daar de hofnar volstrekt voorbij gaat aan zijn wensen.

 

Koning Valentijn bepaalt

In het paleis van koning Valentijn is de koning te allen tijde degene die het reilen en zeilen bepaalt. De gehele hofhouding is dan ook voortdurend bezig met inzicht verkrijgen in de wensen en de stemming van de koning, met als doel te zorgen dat de koning geen strobreed in de weg ligt en aan al zijn wensen gehoor wordt gegeven. Dat is een hele opgave daar de koning en zijn personeel bestaande uit de hofhouding, een leger aan hofartsen, ondersteunend personeel betrokken van buiten de paleismuren al geruime tijd bezig zijn met de queeste van het vinden van de gouden sleutel der verbale communicatie.

Deze mythische sleutel zou zich in de nabije omgeving van de koning bevinden en is cruciaal voor de wijze waarop de koning met het koninkrijk communiceert. Tot op heden is de sleutel nog onvindbaar in het enorme paleis. Hetgeen betekent dat de koning niets anders rest dan een voortdurend beroep doen op de hofhouding middels kreten, aanwijzen en positioneren van het lichaam van het personeel in zijn verwoede pogingen zijn wensen duidelijk te maken. Uiteraard laat dit dikwijls te wensen over daar het personeel niet altijd over de inzichten beschikt een juiste vertaling te vinden, hetgeen resulteert in frustratie, verdriet ofwel desinteresse.

 

De gouden sleutel der verbale communicatie

Tevens is het onderscheid in de uitingen van verdriet, frustratie en woede naar verluidt zéér moeilijk te onderscheiden, hetgeen de benodigde hulp voor de koning gecompliceerd maakt. Uiteraard staat het voltallige personeel klaar om direct aan alle mogelijke wensen van de koning te voldoen, echter roept hij om hulp en wijst deze vaak ogenblikkelijk weer af. De wensen die koning Valentijn heeft ten aanzien van deze emoties worden voortdurend onderzocht door een team van experts, te weten de lakeien, die met regelmaat stranden in een veelheid aan informatie en ogenschijnlijke willekeur aan respons van de koning.

Het is dus van cruciaal belang dat de gouden sleutel der verbale communicatie zo spoedig mogelijk gevonden wordt daar er dan deuren geopend kunnen worden die tot op heden voor iedereen in het paleis gesloten zijn gebleven. Wat er zich achter deze deuren bevindt is voor iedereen een raadsel. Echter is het vermoeden sterk dat het de algehele situatie in-en om het paleis sterk in het voordeel van elk zal verbeteren.

 

Gecompliceerde situaties

Vanwege het koninklijke gedrag ontstaan er zowel binnen als buiten de paleismuren met regelmaat gecompliceerde situaties die door het volk moeilijk begrepen worden wegens groot gebrek aan inzicht en ervaring met dergelijk koninklijk gedrag. De reacties variëren van verontwaardigd tot geërgerd en van verbaasd tot veroordelend. Vanzelfsprekend staat de klachten-administratie te allen tijden paraat om de uitingen van het volk te registreren en verwerken. Echter wegens een te groot aanbod aan bovengenoemde reactionele uitingen is het klachten archief op non-actief gesteld daar de tijdsinvestering het dienstdoend personeel volledig uitputte en er geen verbetering geconstateerd werd in de omgang met de koning.

Zoals u vanzelfsprekend zult begrijpen is de primaire taak van de hofhouding het in het hoogste vaandel dragen van het welzijn van de koning en tevens het directe personeel. Hierbij in het oog houdende; de persoonlijke veiligheid van de koning en zijn omgeving middels de inzet van zeer hoog opgeleide specialisten op het gebied van interpretatie, manipulatie en toekomstvoorspelling.

 

Onbegrip van het volk

Het onbegrip van het volk wordt in niet geringe mate gestimuleerd door de merkwaardige gedragingen van de koning zoals: het rijtjes maken van velerlei voorwerpen met millimetrische securiteit (ongeacht of de genoemde voorwerpen reeds door andere individuen gebezigd werden), het zichzelf neervlijen of storten op ogenschijnlijk willekeurige plaatsen binnen-of buiten het paleis of ieder denkbaar gebouw of buitenruimte in het koninkrijk; het slaken van kreten of andere verbale uitingen van ons konings gemoedstoestand en het binnendringen van een ieders persoonlijke ruimte met als doel het ontvreemden van voedingswaar of anderszins interessante voorwerpen.

 

Slapeloosheid van de koning

Met pijn in mijn hart moet ik als lakei constateren dat bij tijd en wijlen de koning persoonlijk aangesproken wordt op zijn gedrag, soms zelfs op minachtende toon een koning onwaardig, die mij genoodzaakt mij te ontfermen over de konings welzijn middels adequaat ingrijpen in de ontstane situatie. De functie van lakei behelst evenwel het incasseren van alle vuilspraak aan het adres van de koning. Een niet te onderschatten fenomeen in het leven binnen de paleismuren is wel de regelmatige slapeloosheid van de koning. Wanneer zich een onrustige nacht aandient wordt ogenblikkelijk het slapende dienstdoende personeel gealarmeerd, met als taak binnen luttele seconden de situatie als volgt te categoriseren:

 • De koning ontbreekt het aan de lust zich in rust door de nacht heen te begeven, maar prefereert en scala aan kreten en lachsalvo’s met als gevolg dat het personeel zich weer poogt in rust te brengen en te gaan slapen terwijl zijne majesteit zich uit volle borst gedurende een, twee-of drie uren te goed doet aan het genot van bewustzijn.
 • De koning uit een variëteit aan emoties die zich openbaren in de vorm van verdriet, danwel frustatie, danwel woede, hetgeen inhoudt dat het dienstdoende personeel zich per ommegaande bij de koning vervoegd om:
 • Wanneer het de koning behaagd zich naast zijne majesteit te vlijen en verwoede pogingen te doen gezamenlijk de slaap te hervatten,
 • Wanneer het de koning ontriefd zich gezamenlijk met onmiddellijke ingang naar de paleiszaal beneden te begeven om aldaar machteloos te aanschouwen hoe de koning de paleiszaal met de grond gelijk maakt door allerhande voorwerpen los-of vastzittend het luchtruim in te forceren. Uiteraard dient het paleis-interieur aangelegenheden team en de technische dienst zich bij dageraad aan om de gevolgen van de nachtelijke escapades te verbloemen en het leven van het overige personeel niet nodeloos ongerieflijk te maken.

 

Deel je dit bericht zodat de serie door meer mensen gelezen en gevolgd kan worden voor meer kennis en begrip over autisme? Alvast bedankt!

 

Boekentip:

WhatsApp Coaching voor persoonlijke vragen

Heb je na het lezen van de informatie op de website nog een persoonlijke vraag? Ik, Jonneke Koekhoven, maak graag tijd om samen dieper in te gaan op een situatie. Kijk voor meer informatie op de pagina over WhatsApp Coaching!

KOEKIE Autisme BegeleidingKoning Valentijn | Introductie

2 comments

Join the conversation
 • Martine Meijers - 23 februari 2018 reply

  Ik wens Valentijn en zijn familie toe dat zij snel ontdekken dat er zoiets bestaat als ondersteunde communicatie. Neem eens contact op met @stichtingmilo bijvoorbeeld. Dan kunnen Valentijn en vooral zijn familie ontdekken dat er vele soorten communicatie bestaan naast verbale. En dat Valentijn waarschijnlijk veel meer te zeggen heeft, kan leren en ontwikkelen dan nu duidelijk wordt.

  Mandy Veenstra - 24 februari 2018 reply

  Hoi Martine, wat fijn dat je zo met ons meedenkt. Uiteraard zijn de verhalen maar een kleine inkijk in ons leven en gebeurd er meer dan in drie verhalen duidelijk wordt. Natuurlijk zijn we niet alleen gericht op het vergroten van de verbale communicatie maar de gehele communicatie. Het vinden van de figuurlijke sleutel is een grote wens, niet perse het hoofddoel. Bedankt ook voor de verwijzing, ik zal mij eens in de stichting verdiepen.

Join the conversation

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord met het privacybeleid van KOEKIE Autisme Begeleiding