Koning-Valentijn-specialisten.jpg

Koning Valentijn | Hoofdstuk 2 Specialisten#1

Deze prachtige serie wordt geschreven door Thijs Veenstra. Volg Koning Valentijn via de Facebookpagina van Koning Valentijn.

(Dit is een serie, lees ook IntroductieH1: Ochtend en H3: Specialisten#2)

 

Hoofdstuk 2 – Specialisten #1

Koning Valentijn heeft een heel clubje staf in dienst om het koninklijke welzijn te bewaken. Zo zijn er mensen die zorgen dat zijn lakeien bijgeschoold worden in hun taken. Dat gebeurt heel breed; variërend van onderhoud van parate kennis tot scholing in allerhande nieuwe vakgebieden. Zo bezoekt er een specialist op het gebied van lastenverlichting het paleis. Dit is vaak zonder medeweten van de koning omdat de koning zeer onrustig wordt van al dat onbekende personeel dat om hem heen beweegt.

Derhalve heeft de koning een amendement afgegeven dienende hem louter profijt te laten ervaren van al dat personeel maar zeker geen hinder. Natuurlijk zijn de lakeien onderhevig aan dit amendement en zijn zij voortdurend bezig te zorgen dat er geen overvloed aan gepeupel door de paleisgangen zwerft, maar de koning wel op zijn wenken bediend wordt.

 

De taken van de specialist lastenverlichting

De specialist lastenverlichting bezigt zich momenteel zeer druk met het bedenken hoe de koning visueel ingelicht kan worden betreffende de dag of week. Er worden schitterende prenten gefabriceerd in het koninklijke scriptorium om het de koning te vergemakkelijken, zodat zijne majesteit zo min mogelijk mist van zijn drukke planning.

Dat brengt zo nu en dan wat eigenaardigheden met zich mee. De koning is namelijk een enorm liefhebber van zwemmen, bij voorkeur in ranja, maar zo nu en dan verlaagd de koning zich wel tot het zwemmen in water. Nu is het vrij eenvoudig om een prent te laten vervaardigen in het paleiselijke scriptorium. Echter wanneer de prent in ‘s konings brein gekoppeld wordt aan het gebruik maken van een van de koninklijke zwembaden, wordt het tevens onmogelijk hetzelfde prentje nog te gebruiken om de waterpolo training van een lid van het lager personeel aan te geven. Dit zou de koning nodeloos emotioneel kunnen maken en daar wordt het crisiscentrum nerveus van.

 

De afdeling planning en toekomstvoorspelling

De afdelingen planning en toekomstvoorspelling draaien overuren wanneer dit soort dilemma’s zich voordoen. Het is evenwel zaak dat de prenten in het koninklijk brein gekoppeld worden aan activiteiten binnen en buiten het paleis omdat zij een brug kunnen vormen naar de gouden sleutel. Laten we niet uit het oog verliezen dat de zoektocht naar de sleutel hoge prioriteit heeft.

Lastenverlichting is aan het hof een lastige kwestie daar de gevolgen altijd eerst ter toetsing aangeboden dienen te worden aan de afdeling toekomstvoorspelling om de eventuele onvoorziene gevolgen in kaart te brengen. Een zeer lastige kwestie daar de gemoedstoestanden van de koning zeer grillig kunnen zijn. Het hoofd van de betreffende afdeling kwam onlangs speciaal uit zijn bunker om persoonlijk bij een lakei in te fluisteren dat een prent inhoudend een zwemgelegenheid de koning wellicht zou kunnen aansporen het dichtstbijzijnde water op te zoeken om zich aldaar te baden. Aangezien het dichtstbijzijnde water de slotgracht is en de temperatuur momenteel rond het vriespunt balanceert is dat bijzonder onwenselijk. Dat betekent dat er mogelijk fysiek ingegrepen zou moeten worden om de koning te weerhouden in het ijskoude water te baden en als een ijsklontje een verdrinkingsdood te sterven. Vanzelfsprekend een onacceptabele situatie die in een zeer hoog tempo van code geel naar code rood zou kunnen gaan eventueel zelfs volledig voorbijgaand aan code oranje.

 

Dringende aanbeveling

De dringende aanbeveling door het hoofd toekomstvoorspelling om derhalve niet voor een prent te kiezen met een afbeelding van een zwemgelegenheid wordt trouwens ondersteund door de manager fysieke ontwikkeling daar de koning niet kan zwemmen. Al met al een situatie die aanzet tot nadenken omtrent de ingebruikname van prenten. Het is tevens niet aangetoond dat de koning de prenten zal accepteren daar zijn smaak wat betreft nieuwe elementen in zijn paleis zeer specifiek kan zijn.

Een andere vorm van lastenverlichting behelst het vrijmaken van tijd die niet beschikbaar is voor zowel de koning als de hofnar en waar beide lakeien zeer op gesteld zijn. Het beroep van lakei is zeer intensief en dient bij tijd en wijlen onderbroken te worden om energie op te kunnen doen en de zinnen te verzetten. Dat houdt in dat zonder de hulp van de hof specialist de twee lakeien nimmer buiten de paleismuren kunnen vertoeven wanneer de koning in het paleis aanwezig is, daar de koning en de hofnar onmogelijk tegelijkertijd door een lakei te bedienen zijn.

Het is dankzij de kordate werkwijze van de specialist dat het voor de ene lakei mogelijk is zich vier uur per week op zaterdag te bezigen met het begeleiden van een scouting groep buiten het paleis. Een mens kan immers niet enkel bezighouden met koninklijke zaken, en moet zo nu en dan ook onder het gewone volk verblijven. De andere lakei sport graag enkele uren per week en heeft daar vanzelfsprekend ook tijd voor nodig zonder koninklijke inmenging.

 

Directeur van het crisiscentrum

De directeur van het crisiscentrum heeft per decreet verkondigd dat er met onmiddellijke ingang code geel afgegeven wordt wanneer een lakei het paleis verlaat terwijl de koning en de hofnar tezamen in het paleis aanwezig zijn. Deze code blijft onverwijld van kracht zolang de situatie bestaat. Dit is een onwenselijke situatie daar deze code een zeer intensief alarm afgeeft in het paleis en de hofhouding zeer uitgeput raakt van het schelle geluid waarmee het continuerende alarm de gangen van het paleis vult.

Een onhoudbare situatie tevens voor het crisiscentrum dat in de hoogste staat van paraatheid verkeert tijdens een dergelijk alarm daar op elk moment de alarmfase verhoogd zou kunnen moeten worden naar oranje of zelfs rood.

Er wordt door de specialist dus ingezet op vier uur tijd per lakei per week om buiten de paleismuren te vertoeven. Daarnaast gaat de koning met de specialist eenmaal per maand een weekend naar het koninklijke buitenverblijf om aldaar te recreëren tezamen met vorsten van velerlei pluimage uit andere koninkrijken. Dit geeft de lakeien ruimte om het lagere personeel in hun behoeftes te voorzien betreffende persoonlijke aandacht zonder koninklijke bemoeienis. Het stelt de lakei van de scouting tevens in staat af-en toe een kamp bij te wonen of er elders op uit te gaan. Deze tijd wordt mogelijk gemaakt door de plaatselijke regering waarvoor de hofhouding zeer dankbaar is.

 

Deel je dit bericht zodat de serie door meer mensen gelezen en gevolgd kan worden voor meer kennis en begrip over autisme? Alvast bedankt!

 

WhatsApp Coaching voor persoonlijke vragen

Heb je na het lezen van de informatie op de website nog een persoonlijke vraag? Ik, Jonneke Koekhoven, maak graag tijd om samen dieper in te gaan op een situatie. Kijk voor meer informatie op de pagina over WhatsApp Coaching!

 

Boekentip:

KOEKIE Autisme BegeleidingKoning Valentijn | Hoofdstuk 2 Specialisten#1

1 comment

Join the conversation

Join the conversation

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord met het privacybeleid van KOEKIE Autisme Begeleiding